Դիցաբանություն

Previous Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Դիցաբանություն

Գրահավաք
Administrator
Դիցաբանական բառարան
Հոմերոսի Իլիականը՝ http://tert.nla.am/.../Ardy/1981-2000/iliakan_1987.pdf
 
Հոմերոսի Ոդիսականը՝ http://freebooks.do.am/load/0-0-0-2004-20
 
Մատիկեան Աղեքսանդր, Հ.
◈ Կրօնի ծագումը եւ դիցաբանութիւն ըստ համեմատական կրօնագիտութեան, Վիեննա, 1920 http://greenstone.flib.sci.am/.../kroni_cagum_index.html
 
Մսերյանի «Համառօտ դիցաբանութիւն»-ը՝ https://archive.org/stream/hamatditsabanut00msergoog...
 
Зелинский Фаддей - Сказочная древность Эллады
https://royallib.com/.../skazochnaya_drevnost_elladi.html
 
Грейвс Р. Мифы древней Греции - https://www.e-reading.club/book.php?book=142638
 
Հետևյալ կայքում կան այս թեմայով բազմաթիվ անգլերեն գրքեր՝ https://www.greekmythology.com/Books/
 
 
Հայ դիցաբանություն
 
◈ Հենրիկոս Գելզեր, Հետազօտութիւն հայ դիցաբանութեան, Վենետիկ, 1897
 
Ղևոնդ Ալիշան
 
Կարիէր Ա.
Հեթանոս Հայաստանի ութ մեհեաններն Ագաթանգեղոսի եւ Մ. Խորենացւոյ համեմատ(թարգմանիչ՝ Յ. Տաշեան), Վիեննա, 1899
 
Գրաբար գործեր
 
Հիւրմիւզեան Եդուարդ
Առձեռն դիցաբանութիւն կամ առասպելախառն վէպք զդից եւ զդիւցազանց, համառօտեալ ի հ. Եդուարդայ վրդ. Հիւրմիւզեան, Վենետիկ, 1885
 
Թաղիադեանց Մեսրոպ
Դիցաբանութիւն, Կալկաթա, 1830