Հայ երաժշտություն

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Հայ երաժշտություն

Գրահավաք
Administrator
This post was updated on .

ԿՈՄԻՏԱՍԻ երկերը


Armenian Sacred and Folk Music. Translated by Edward Gulbenkian. Introduction by V. N. Nersessian. Routledge: London and New York, 1998. (partial preview)

Երաժշտական տերմինների համառոտ բառարան (հեղ.՝ Դարպասյան Վ.), Երևան, 1986

Երաժշտական բառարան (հեղ.՝ Գէորգեան Կոմիտաս), Փարիզ, 1989. կամ մաս առ մաս՝ 1-90, 91-150, 151-ից
Երգք Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ յերիւրեալք ըստ կանոնաց նորոյ երաժշտութեան [եւրոպական նոտագրութեամբ], Վենետիկ, 1862

 

Տնտեսեան Եղիա
Նկարագիր երգոց Հայաստանեայցս Եկեղեցւոյ, Կ. Պօլիս, 1874

Բրուտյան Մարգարիտ
Հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործություն, I. Գեղջկական երգ (դասագիրք կոնսերվատորիայի և երաժշտական քոլեջների համար), Երևան, 2014

Մելիքեան Սպիրիդոն
Յունական ազդեցութիւնը հայ երաժշտութեան տեսականի վերայ, Թիֆլիս, 1914

Հայ ժողովրդական երգեր և պարեր, հտ. Ա, Երևան, 1949. հատոր Բ, Երևան, 1952

Մուշեղյան Աստղիկ
◈ Մուրադեան Պ., Մուշեղեան Ա., Արմաշի դպրեվանքը, Երեւան, 1998
Հայ հոգևոր երաժշտությունը XV-XVII դարերում, «Բանբեր Մատենադարանի», 2012, թ. 19, էջ 269-291

Գրիգորյան Գրիգոր
Հայ ժողովրդական վիպերգերը և պատմական երգային բանահյուսությունը, գիրք Ա. Հին շրջան, Երևան, 1972

Սարուխան Առաքել
◈ Տիւրեան Կ., Ժողովրդական երգեցողութիւնը Ռուսահայոց մէջ, ՀԱ 1905/5, էջ 137-142

Ռամկական մրմունջներ (աշուղական, ժողովրդկան խառն երգեր եւ պարերգեր), խմբ. Արշակ Բրուտեան, Գ տպ., Ալէքսանդրապօլ, 1901

Լեւոնեան Գարեգին
Հայ աշուղներ, Ալէքսանդրապօլ, 1892. կամ այստեղ (հատորի երկրորդ գիրքն է՝ ընթերցիչի էջ 139-ից)
Էջեր հայ եկեղեցական երաժշտության պատմությունից. «Էջմիածին», 1945, Բ (5), էջ 46-50
Դարձյալ մի քանի էջ հայ երաժշտության պատմությունից. «Էջմիածին», 1945, Բ (8-10), էջ 32-39

Հարությունյան Հասմիկ
Երաժշտությունը V-XV դարերի հայ մատենագրության մեջ, Երևան, 2010

Տէտեան (Տէտէեան) Խաչիկ Բ.
Ընթացք հայ եկեղեցական երաժշտութեան, գիրք Բ, Վենետիկ, 1958

 

Петросян Э. и Хачатрян Ж., Армянский народный танец, Москва, 1980

Kerovpyan, Aram
Manuel de Notation musicale arménienne moderne, Musica Mediævalis Europæ Orientalis, no 2, Ed. H. Schneider, Tützing, 2001

 

Տայեան Ղեւոնդ, Հ.
Հայ արդի ձայնագրութիւնը եւ Հ. Մինաս Բժշկեան, «Գեղունի», Վենետիկ, 1927, էջ 58-63
Հայ երաժշտութիւնը եւ քառորդ ձայնի դրութիւնը, «Գեղունի», Վենետիկ, 1947, էջ 62-66

Անգեղեայ Ս.
Հայ եկեղեցական երաժշտութիւնը եւ ձայնագրութիւնը, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1903/6, էջ 66-68, թ. 7, էջ 79-81. թ. 8, էջ 90-92. թ. 9, էջ 106-107

Վարդումյան, Ա. Դ.
Բժշկյանը և հայկական ձայնագրության ստեղծման հարցերը. «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1981/3, էջ 165-173

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Հայ երաժշտություն

Գրահավաք
Administrator
This post was updated on .
Նայել մեր հիմնական կայքի հետևյալ էջը՝ հայկական ձայնանիշերով գրքերի և աշխատությունների համար.

Հայկական ձայնանիշերով գրքեր


Այլ գրքեր

Ժամկոչյան, Անուշավան Եպիսկոպոս

Կոմիտաս

Մխիթարյան Գայանե Մելիսի
Հայերենի երաժշտական տերմինները 19-20-րդ դարերում (ատենախոսություն), Երևան, 2000

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Հայ երաժշտություն

Գրահավաք
Administrator
This post was updated on .
In reply to this post by Գրահավաք

Աթայան Ռոբերտ
Խազերի սիստեմի ծագման ու զարգացման հարցի մասին, Մատենադարան, Գիտական նյութերի ժողովածու («Բանբեր Մատենադարանի»), 1949(2), էջ 37-52
Դիտողություններ հայ քաղաքային ֆոլկլորի մասին. «ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների», 1959/1, էջ 67-74
Գրիգոր Գապսակալյանը և խազաբանությունը, «Բանբեր Մատենադարանի», 1960(5), էջ 165-175
◈ Атаян Роберт, Армянская народная песня, Москва, 1965
Հայ քաղաքային ժողովրդական երգը Կոմիտասի ստեղծագործության մեջ. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1969/11, էջ 27-34
At‘ayan Ṙobert, The Armenian Neume System of Notation. Translated and Introduction by Nersessian V.N.. Routledge: London and New York, 2013. (partial preview)
◈ Մյուս հոդվածները «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների» հանդեսում
◈ Հոդվածներն «Էջմիածին» ամսագրում - էջ Ա - էջ Բ - էջ Գ
◈ Հոդվածները «Պատմա-բանասիրական հանդեսում»